top of page

Samenwerking & Dialoog

EBN / Versnelling geothermie in de gebouwde omgeving

EBN_2000.jpg

Geothermie is als duurzame basislastbron in potentie een onmisbare schakel in warmtetransitie en kansrijk als haalbare en betaalbare duurzame energiebron. De techniek is kansrijk maar tot nu toe vooral toegepast in de glastuinbouw. Een volgende stap in doorontwikkeling van geothermie is de toepassing in de gebouwde omgeving. In potentie kan ongeveer een kwart van de totale warmtevraag in de gebouwde omgeving worden voorzien door geothermie, als onderdeel van een collectief warmtesysteem. Om deze potentie tot wasdom te laten komen, is draagvlak noodzakelijk voor toepassing van geothermie in de gebouwde omgeving.

 

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is, in samenwerking met Geothermie Nederland, Stichting Warmtenetwerk en EBN, een traject opgestart waarin door middel van een brede consultatie de uitdagingen voor geothermie in de gebouwde omgeving in kaart zijn gebracht. Doel was om tot een gedragen agenda en gedeeld verhaal te komen voor de noodzakelijke stappen tot 2030.

 

Om het proces te versnellen is een traject van inhoudelijke verdieping op 3 subthema's ingericht. Een van deze subthema's betreft 'Maatschappelijk draagvlak bij bewoners voor geothermie'. Bij burgers is de kennis over geothermie beperkt en er bestaan  verschillende beelden. EBN is als trekker van het subthema gevraagd om deze beelden in kaart te brengen en overzicht te creëren van de risico's en randvoorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden om het maatschappelijk draagvlak  te versterken. 

 

EBN had als trekker van de subgroep Maatschappelijk draagvlak bij bewoners  behoefte aan expertise en ondersteuning bij het vormgeven en begeleiden van het stakeholder engagement en de draagvlakprocessen voor dit onderdeel, inclusief invulling van het co-secretarisschap van de subgroep.  

 

Strategisch adviseur/procesbegeleider

Als strategisch adviseur en procesbegeleider verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategie en het design en de begeleiding van stakeholderdialoog met ketenpartners, waaronder geothermie operators, overheid lokaal/provinciaal/landelijk – beleid en uitvoering, woningcorporaties, branche- en bewonersorganisaties, belangenbehartigers en NGO’s. Input uit de 4 online dialoogtafels (> 40 deelnemende partijen) verwerkt tot Advies Maatschappelijk Draagvlak Versnelling Geothermie Gebouwde Omgeving. Invulling secretarisschap subgroep en deelname overkoepelend secretarisoverleg EZK.

 

Lees meer

https://kennisbank.ebn.nl/adviesrapport-geothermie-in-de-gebouwde-omgeving/

bottom of page