top of page

Samenwerking & Dialoog

Min I&W
Safety Delta Nederland

51644295_l_2000.jpg

Overheden, industrie en wetenschap werkten sinds eind 2016 samen in het programma Duurzame Veiligheid 2030. Doel van het programma was om in 2030 in Nederland een vitale (petro)chemische industrie te bewerkstelligen zonder noemenswaardige incidenten. In het programma werd langs 5 thema’s samengewerkt: 1) Duurzaam assetmanagement; 2) Naar een robuust toekomstbestendig Brzo-systeem; 3) Transparantie als drijvende kracht; 4) Ruimte voor (petro)chemische clusters; 5) Hoogwaardige kennis. 

 

In de loop van het programma is besloten om de samenwerking structureel – dus ook na beëindiging van het programma in juli 2020 – voort te zetten in een nieuwe organisatie, de Safety Delta Nederland (SDN). Ten behoeve van de nieuwe organisatie is langs  3 hoofdlijnen “kwartiergemaakt”: 1) ambitiemanagement (wat is de ambitie van SDN), 2) opzetten kennisacademie (academisch, bedrijfskennis, scholen) en 3) trusted partner in de triple helix (overheid, industrie en wetenschap). 

 

Om SDN te kunnen laten slagen is commitment van verschillende partijen noodzakelijk. Het stakeholderveld is complex in hoeveelheid, diversiteit en gelaagdheid (verschillende organisatie-niveaus) van stakeholders, waardoor een multi-level stakeholderaanpak noodzakelijk is. Waarbij het gewenste commitment verschilt voor de verschillende stakeholdercategorieën van mee-weten (geïnformeerd zijn, SDN kennen), meedenken (sparringpartners), meewerken (helpen de SDN organisatie vorm te geven, actief support) en mee-investeren. Voor eind 2019 is ‘hard’ commitment (handtekening) nodig van stakeholders (samenwerkingspartners) voor een meerjarige investering in SDN in geld én resources.

 

De trekkers van SDN hebben behoefte aan overzicht en inzicht in het relevante stakeholderveld van SDN inclusief de issues en belangen (stakeholderanalyse). Dit om gerichte keuzes te kunnen maken met welke stakeholders op welk moment de dialoog aan te gaan om draagvlak en de juiste vorm van commitment tijdig te verkrijgen.

 

Strategisch adviseur/procesbegeleider 

Ontwikkeling strategie, design en begeleiding van stakeholderdialoog met ketenpartners SDN rondom thema’s ambitie, opzetten kennisacademie (academisch, bedrijfskennis, scholen) en trusted partner in de triple helix (overheid, industrie en wetenschap). Drie stakeholdersessies (10 deelnemers per keer). Resultaten dialoog verwerkt in SDN programmaplan en  gebruikt als basis voor vervolgdialoog met prioritaire stakeholders en opstarten samenwerking.

 

Lees meer

www.safetydelta.nl

Reviews

“Bianca heeft veel ervaring met stakeholderanalyses en straalt dat ook uit: ze weet wat ze doet. Ze bood ons als opdrachtgever een aantal opties aan waardoor we het traject meer op maat konden maken. Dat werkte heel prettig.”

Saskia Raas

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), DGMI, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat 

bottom of page